ESC 2022 – kongresové zpravodajství v češtině

Zpět na seznam kongresů Galerie
Komentář
Zhlédnout
31.08.2022

Studie DELIVER potvrzuje postavení SGLT-2 inhibitorů u nemocných se zachovalou ejekční frakcí

Jedním z nejočekávanějších sdělení letošního kongresu ESC byla prezentace prvních závěrů studie DELIVER…

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN a prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D. předseda České asociace pro srdeční selhání

Empagliflozin u pacientů s akutním infarktem myokardu: studie EMMY

Na letošním kongresu ESC v Barceloně byly představeny výsledky studie EMMY, která zkoumala, zda léčba empagliflozinem, přidaná do terapie během 72 hodin od provedení PCI u akutního infarktu myokardu, může přinést klinické benefity u pacientů s diabetem i bez diabetu.

Srdeční selhání
Číst
31.08.2022

Kam se posunula guidelines pro komorové arytmie a prevenci náhlé srdeční smrti

Jeden ze čtyř nových doporučených postupů, zveřejněných na letošním kongresu ESC, se týká komorových arytmií a prevence náhlé srdeční smrti. Vy jste se na tvorbě tohoto dokumentu autorsky podílel. Mohl byste shrnout největší změny, které aktuální verze guidelines přináší? Kde podle vás bude v reálné české praxi nejtěžší požadavkům nových guidelines dostát?

doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
předseda České asociace pro srdeční rytmus

Komentář – doporučené postupy
Zhlédnout
31.08.2022
Zhlédnout
31.08.2022

Kongres ESC si užíváme naplno

Mezi účastníky výročního zasedání ESC je i skupina mladých kardiologů z FN Hradec Králové. Povídáme si spolu třetí den kongresu. Co vás zatím zaujalo, co vás bavilo? V posledních letech se odborná komunikace posunula do on-line prostoru a mezinárodní kongresy přešly na virtuální formu. V Barceloně se ale konečně všichni setkávají osobně.  Má to podle vás smysl?

MUDr. Filip Varhaník, MUDr. Róbert Bánszky, MUDr. Monika Fialová, MUDr. Matěj Halaša
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Česká stopa
Zhlédnout
31.08.2022

Když je za kardiogenním šokem AL amyloidóza

Ve své kasuistice prezentované na kongresu ESC jste popisovala průběh diagnostiky a léčby u pacienta skardiogenním šokem s amyloidózou z lehkých řetězců. Jak jste u něj postupovali? Jak jste tak rychle přišli na to, že pacient trpí AL amyloidózou? Byla nějaká specifika léčby kardiogenního šoku u AL amyloidózy?…

MUDr. Monika Fialová
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Kdy má smysl ablace u nemocných s fibrilací síní a plicní hypertenzí

Na kongresu jste prezentoval vlastní data popisující ablační léčbu u nemocných s fibrilací síní a plicní hypertenzí. Jaký význam intervenční terapie u této vulnerabilní populace má? O jak velký soubor se v tomto případě jednalo? Do jaké míry jsou tito pacienti ohroženi více vznikem CMP než nemocní bez plicní hytertenze?

doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Zhlédnout
31.08.2022

Co vše podporuje rozvoj biventrikulárního selhání

Ve svém sdělení jste se zabýval vývojem hemodynamiky u pokročilého srdečního selhání. O co šlo konkrétně? Vaším odborným zájmem je problematika srdečního selhání. Co vás v tomto směru na kongresu zaujalo?

prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

Česká stopa – srdeční selhání
Zhlédnout
31.08.2022
Česká stopa
Zhlédnout
31.08.2022

Kardioneuroblace nervu vagu – když na straně záleží

V sekci věnované managementu vasovagální synkopy jste se věnoval kardioneuroablaci, blíže pak stimulaci nervu vagu, a to pravostranné i levostranné. Co z této vaší práce vyplývá? Jaký je v této souvilosti význam stimulace nervu vagu? Konktrétně jste se pak soustředil na stranové zaměření. Jaký má význam?

MUDr. Petr Stiavnický
Klinika kardiologie IKEM

Přímé účinky empagliflozinu na erytropoézu u pacientů se srdečním selhání: studie Empire HF

Cílem post-hoc analýzy studie Empire HF, představené na letošním kongresu ESC v Barceloně, bylo prozkoumat vliv inhibitoru SGLT2 empagliflozinu na erytropoézu u pacientů s HFrEF.

Srdeční selhání
Číst
31.08.2022
Zhlédnout
31.08.2022

U vasovagální synkopy je na vzestupu kardioneuroablace

Jedním z vašich užších odborných zájmů je problematika vasovagální synkopy. Mohl byste shrnout, co v této oblasti rezonovalo na kongresu ESC?

doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

S léčbou SGLT2 inhibitorem je třeba začít co nejdříve

Empagliflozin se stal prvním SGLT2 inhibitorem s dostupnými daty pro zlepšení prognózy srdečního selhání napříč celým spektrem ejekční frakce levé komory (LVEF), a to bez ohledu na přítomnost diabetu. Data potvrzující tuto indikaci pocházejí především z dvojice velkých randomizovaných studií EMPEROR-Reduced a EMPEROR-Preserved.

Sympozium společnosti Boehringer Ingelheim
Číst
31.08.2022
Česká stopa - kardioneurologie
Zhlédnout
31.08.2022

Závažnost iktu se propisuje i do kardiálních biomarkerů

Na kongresu ESC jste vystoupil s prací, která se zabývala vývojem koncentrace některých kardiomarkerů v závislosti na závažnosti CMP. Co z ní vyplývá?

MUDr. Michal Mihalovič
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Rozsáhlá solidní masa v pravé síni původem z pánve vedla k sérii náročných operací

Vystoupil jste s kasuistikou pacientky se solidní masou v pravé síni původem z pánve. Jaký byl průběh léčby v tomto případě? Kolik podobných případů je popisováno v literatuře?

MUDr. Róbert Bánszky
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Česká stopa
Zhlédnout
31.08.2022
Česká stopa
Zhlédnout
31.08.2022

Arytmická bouře s neobvyklou příčinou

Ve svém sdělení jste popisoval neobvyklý případ nemocného s arytmickou bouří. Kam diferenciální diagnoza u něj směřovala?
Jak častá vlastně je sarkoidóza?

MUDr. Filip Varhaník
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Kombinovaný přístup k uzávěru tepny po TAVI se osvědčuje

Ve svém sdělení jste se věnoval kombinovanému přístupu k uzávěru velkých tepen po TAVI. Čím se liší od dosavadních strategií ošetření vstupu? Znamená to pro pacienta nižší riziko komplikací, především těch krvácivých? Jedním z hlavních témat letošního kongresu ESC je připomenutí 20. výročí TAVI. Co vás v této souvislosti zaujalo?

MUDr. Martin Sluka
I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

Česká stopa – intervenční kardiologie
Zhlédnout
30.08.2022
Doporučené postupy
Zhlédnout
30.08.2022

První kardioonkologická guidelines

Na letošním kongresu ESC byla představena vůbec první evropská guidelines pro kardioonkologii. To je problematika, které se dlouhodobě věnujete. Mohl byste zkusit shrnout to nejdůležitější, co tento dokument přináší?

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D
I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Data ze studie PERSPECTIVE jsou uklidňující

V úvodní sekci Hot Lines byla představena studie PERSPECTIVE, která se zabývala vlivem sakubitril/valsartanu na kognitivní funkce. Proč je podle vás taková studie důležitá?

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
předseda České asociace pro srdeční selhání

Komentář
Zhlédnout
30.08.2022
Srdeční selhání
Číst
30.08.2022

Další data s empagliflozinem ukazují na benefit z inhibice SGLT-2 bez ohledu na ledvinné funkce a užívání diuretik

Chronické onemocnění ledvin (CKD) je u pacientů se srdečním selháním (HF) časté a je spojeno s rostoucím rizikem morbidity a mortality. Na kongresu ESC v Barceloně byly představeny výsledky analýzy zkoumající vliv empagliflozinu na kardiovaskulární a ledvinné cíle u pacientů napříč rizikovými kategoriemi KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) ve studii EMPEROR-Pooled.

Rezervy v léčbě dyslipidémie nelze svalovat jen na špatnou adherenci

O nutnosti kontroly lipidového metabolismu v primární a sekundární prevenci se často hovoří, průnik těchto proklamací do reálné klinické praxe ale vázne. Moderní léky přitom umožňují koncentraci aterogenních lipidů snižovat rychle, efektivně a s minimálními nároky na adherenci pacientů.

Sympozium společnosti Novartis
Číst
30.08.2022
Komentář
Zhlédnout
30.08.2022

BOX: Můžeme se více soustředit na jiné věci než je tlak a oxygenace

Specialisté na akutní kardiologii se zájmem očekávali výsledky studie BOX. Ta byla zaměřená na optimalizaci hodnoty krevního tlaku a oxygenace u pacientů po OHCA v kómatu. Co podle vás její závěry znamenají? V této studii bylo reportováno až překvapivě dobré přežití bez ohledu na zvolenou strategii. Jak si to vysvětlujete?

MUDr. Dan Rob
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Studie REVIVED podporuje opatrnost při revaskularizaci u nemocných s chronickou systolickou dysfunkcí

Mezi Hot Lines se na letošním kongresu ESC dostala i studie REVIVED. Ta se zabývala efektem perkutánní revaskularice u pacientů s ischemickou ventrikulární dysfunkcí. Co její závěry znamenají pro klinickou praxi?

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Komentář
Zhlédnout
30.08.2022
Hot Lines
Číst
30.08.2022

FIDELITY: finerenon redukuje riziko náhlé srdeční smrti

Recentní analýza FIDELITY prezentovaná na kongresu ESC 2022 ukazuje, že léčba finerenonem nevede u osob s diabetem 2. typu a onemocněním ledvin k statisticky významnému poklesu mortality ze všech příčin, ale výrazně snižuje pravděpodobnost náhlé srdeční smrti.

Marfanův syndrom: sartany a betablokátory oddalují nutnost operace aorty

Metaanalýza randomizovaných studií u pacientů s Marfanovým syndromem prokázala, že sartany a betablokátory zpomalují dilataci kořene aorty, což naznačuje, že jejich dlouhodobé podávání – a případná kombinace, pokud je tolerována –, by mohlo oddálit potřebu chirurgické náhrady aortálního kořene.

Hot Lines
Číst
30.08.2022
Hot Lines
Číst
30.08.2022

Konečně důkaz: z terapeutických dávek antikoagulancií při COVID-19 profitují i pacienti na JIP

Podávání antikoagulancií v terapeutické dávce ve studii COVID-PACT snížilo u kriticky nemocných pacientů s COVID-19 riziko tvorby žilních a arteriálních trombóz o 44 % ve srovnání s profylaktickým dávkováním. Přidání protidestičkové terapie k antikoagulaci vyšší benefit nepřineslo.

Koronární intervence: radiální přístup je lepší než femorální

Jak prokazuje metaanalýza vysoce kvalitních randomizovaných klinických studií, která byla prezentována na kongresu ESC 2022, radiální přístup pro koronarografii nebo perkutánní koronární intervenci (PCI) je spojen s nižším rizikem mortality ze všech příčin a velkých krvácení ve srovnání s přístupem femorálním.

Hot Lines
Číst
30.08.2022
Číst
30.08.2022

Akční plán pro digitální kardiologii

Na kongresu ESC 2022 byl představen materiál The WHF Digital Roadmap, který popisuje potenciál a hlavní překážky implementování digitálních technologií v kardiologii…

Dopad pandemie COVID-19 na epidemiologii srdečního selhání v Polsku

Národní kardiologický ústav v Polsku provedl studii zaměřenou na epidemiologii srdečního selhání v průběhu pandemie onemocnění COVID-19. Studie byla založena na celostátním registru polského ministerstva zdravotnictví a celostátní databázi zahrnující všechny pacienty se srdečním selháním v Polsku, kteří byli příjemci ze sektoru veřejného zdraví v letech 2013 až 2021. Svá zjištění na ESC 2022 prezentovala Marta Zaleska-Kociecka z polského Národního kardiologického ústavu ve Varšavě.

Číst
29.08.2022
Komentář
Zhlédnout
29.08.2022

Studie SECURE – v jednoduchosti je síla

Velkou pozornost si hned první den kongresu získala studie SECURE. Ta se zabývala efektivitou polypill složené z aspirinu, atorvastatinu a ramiprilu v sekundární prevenci. Česká republika do ní zařadila na 200 pacientů a vy jste byl jejím národním koordinátorem. Mohl byste ji z této pozice okomentovat? …

doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Studie MANIFEST-PF – další body pro ablaci prostřednictvím pulsní vlny

Do sekce Late Breaking Science u fibrilace síní byla zařazena i prezentace dlouhodobých dat ze studie MANIFEST-PF, na které jste se podílel. Tato práce testovala efektivitu a bezpečnost ablace prostřednictvím pulsní vlny. Mohl byste ji blíže okomentovat? …

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Zhlédnout
29.08.2022
Hot Lines
Číst
29.08.2022

Rýsuje se změna paradigmatu sekundární prevence u pacientů s ICHS?

Závěry metaanalýzy PANTHER zpochybňují ústřední roli kyseliny acetylsalicylové (ASA) v dlouhodobé sekundární prevenci u pacientů s onemocněním koronárních tepen a podporují v této indikaci inhibitory P2Y12 v monoterapii.Závěry metaanalýzy PANTHER zpochybňují ústřední roli kyseliny acetylsalicylové (ASA) v dlouhodobé sekundární prevenci u pacientů s onemocněním koronárních tepen a podporují v této indikaci inhibitory P2Y12 v monoterapii.

Kardiovaskulární benefit statinů výrazně převažuje nad rizikem svalových symptomů

Z metaanalýzy prezentované na kongresu ESC vyplývá, že na každých 1000 lidí užívajících statin připadá v prvním roce 11 obecně mírných epizod svalové bolesti nebo slabosti způsobených léčbou. Naopak u více než 93 % pacientů, kteří udávali symptomy, nebyly statiny příčinou svalových nežádoucích účinků.

Hot Lines
Číst
29.08.2022
Hot Lines
Číst
29.08.2022

Koronární angioplastiky pacientům s těžkou dysfunkcí LK neprospívají

Jak vyplývá z recentních závěrů studie REVIVED-BCIS2, perkutánní koronární intervence (PCI) nevedou u pacientů s těžkou dysfunkcí levé komory a rozsáhlým postižením koronárních tepen ke snížení celkové mortality nebo rizika hospitalizací pro srdeční selhání.

Sakubitril/valsartan „vyhrává na body“ u pacientů po infarktu se srdečním selháním

Post-hoc analýza studie PARADISE-MI prokázala z hlediska „poměru výher“ (win ratio) u vysoce rizikových pacientů po akutním infarktu myokardu superioritu sakubitrilu/valsartanu nad ramiprilem.

Hot Lines
Číst
29.08.2022
Hot Lines
Číst
29.08.2022

Dlouhodobá hypolipidemická léčba evolokumabem dále zlepšila kardiovaskulární výsledky

Ve studii FOURIER evolokumab, monoklonální protilátka proti serinovým proteázám pro proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9), snižoval při střední době sledování 2,2 roku riziko kardiovaskulárních příhod a byl bezpečný a dobře tolerovaný. Otevřené pětileté prodloužení FOURIER-OLE mělo za cíl lépe porozumět dlouhodobé účinnosti i bezpečnosti anti-PCSK9 léčby.

Benefit DAPT zkrácené na měsíc po PCI u pacientů s rizikem krvácení je dlouhodobý

Předem specifikovaná analýza studie MASTER DAPT potvrdila, že eliminace ischemického rizika a snížení míry krvácení při zkrácené duální antiagregační léčbě (DAPT) u pacientů s vysokým rizikem krvácení podstupujících perkutánní koronární intervenci přetrvává i déle než po roce.

Hot Lines
Číst
29.08.2022
Hot Lines
Číst
29.08.2022

Hodnocení srdeční funkce – umělá inteligence vítězí nad sonografistou

Zaslepená, randomizovaná studie EchoNet-RCT potvrzuje, že u pacientů podstupujících echokardiografické vyšetření srdeční funkce je předběžné hodnocení ejekční frakce levé komory pomocí algoritmu umělé inteligence jednoznačně lepší než posouzení sonografistou.

Alopurinol nezlepšuje kardiovaskulární výsledky u pacientů s ICHS

Podle recentních výsledků studie ALL-HEART, které byly prezentovány na kongresu ESC 2022, léčba alopurinolem u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) nevede k redukci primárního cíle složeného z nefatálního infarktu myokardu, nefatální cévní mozkové příhody nebo kardiovaskulární mortality.

Hot Lines
Číst
29.08.2022
Číst
28.08.2022

Lze věřit predikcím AI u katetrizační ablace fibrilace síní?

Radiofrekvenční katetrizační ablace (RFCA) je považována za léčbu první volby u fibrilace síní. Ta je celosvětově nejběžnějším typem srdeční arytmie. RFCA však není příliš úspěšnou metodou u perzistující fibrilací síní – po ablaci je u těchto pacientů až padesátiprocentní míra recidivy. Dle výzkumného týmu z King’s College London by vyšší úspěšnost léčby těchto arytmií mohla v budoucnu zajistit umělá inteligence (AI)…

Milvexian má potenciál snížit riziko ischemické CMP

Studie fáze 2 AXIOMATIC-SSP u pacientů s předchozí ischemickou cévní mozkovou příhodou (iCMP) nebo vysoce rizikovou tranzitorní ischemickou atakou (TIA) naznačila, že by milvexian měl být dále zkoumán pro svou schopnost snížit riziko iktu bez klinicky významného zvýšení krvácení.

Hot Lines
Číst
28.08.2022
Česká stopa – intervenční kardiologie
Zhlédnout
28.08.2022

Je lepší u STEMI se šokem ošetřit pouze culprit lézi nebo více tepen?

Na základě dat z Národního registru kardiovaskulárních intervencí jste se zaměřil na skupinu pacientů, u nichž je STEMI komplikován kardiogenním šokem. Konkrétně jste pak hledal odpověď na otázku…

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Vysokofrekvenční EKG dává novou informaci – a přehledně

Jste součástí týmu odborníků, kteří pracují na rozvoji tzv. vysokofrekvenčního EKG. Co je vlastně podstatou této metody? Jaké jsou hlavní výhody takového přístupu proti klasickému EKG?…

ing. Pavel Jurák, CSc.
Ústav přístrojové techniky AV ČR

Zhlédnout
28.08.2022
Hot Lines
Číst
28.08.2022

Slibný výsledek inhibice faktoru XIa u pacientů po infarktu myokardu

Asundexian 50 mg podávaný pacientům po infarktu myokardu inhibuje aktivitu faktoru XIa o více než 90 % bez významného zvýšení krvácivých příhod. Vyplývá to z výsledků studie PACIFIC-AMI.

Inhibice faktoru XIa brání recidivujícím ischemickým cévním mozkovým příhodám

Z výzkumné analýzy studie PACIFIC-Stroke vyplývá, že inhibitor faktoru XIa asundexian 50 mg má potenciál snížit míru výskytu rekurentní ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky o 36 %, a to bez zvýšení rizika krvácení.

Hot Lines
Číst
28.08.2022
Zhlédnout
28.08.2022

Jak se mění ejekční frakce po prvním infarktu

Ve vašem posterovém sdělení jste se zabýval vývojem ejekční frakce u nemocných po prvním infarktu myokardu. U jak velkého podílu těchto pacientů se podaří funkci levé komory výrazně zlepšit, respektive normalizovat?

MUDr. Dominik Jenča
Klinika kardiologie IKEM

Mají ženy s hypertrofickou kardiomyopatií horší prognózu než muži?

Ve svém posterovém sdělení jste představila analýzu rozdílů mezi muži a ženami na poměrně velkém souboru nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií…

MUDr. Veronika Vejtasová
Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Zhlédnout
28.08.2022
Zhlédnout
28.08.2022

Jícnové ECHO zachytí významnou strukturální patologii u třetiny mladých nemocných s iktem

Ve vašem posterovém sdělení jste analyzoval nálezy z jícnové echokardiografie u mladých nemocných s ischemickou CMP. K jakým závěrům tato práce došla?…

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
I.interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

V intervenční léčbě iktů patříme mezi špičku – stačit by nám to ale nemělo

Na kongresu ESC jste předsedal sekci věnované úloze kardiologa u intervenční léčby iktů. Mohl byste popsat, jaké jsou v organizaci této péče mezi jednotlivými zeměmi rozdíly?…

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Zhlédnout
28.08.2022
Hot Lines
Číst
28.08.2022

VKA jako standard léčby pacientů s revmatickým onemocněním srdce a fibrilací síní

Ve srovnání s rivaroxabanem vede podávání antagonistů vitaminu K u pacientů s revmatickým onemocněním srdce a fibrilací síní ke snížení výskytu kardiovaskulárních příhod a mortality, aniž by došlo ke zvýšení incidence velkých krvácení. Vyplývá to z recentních dat klinického hodnocení INVICTUS, největší studie u této populace nemocných, která byla prezentována na kongresu ESC 2022.

Dostat se do vedení ESC je tvrdá soutěž

Za pár dní začnete pracovat v Nominating Committee ESC. Mohl byste přiblížit, co je úkolem tohoto výboru a kam byste z této funkce chtěl ESC posouvat? Asi se od člena výboru neočekává…

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Zhlédnout
28.08.2022
Zhlédnout
27.08.2022

Kam se bude ubírat studie EUROASPIRE?

Kongres ESC je i příležitostí pro setkání investigátorů mezinárodních studií. Jedno z nich se týkalo i na studie EUROASPIRE. Bude toto šetření, zaměřené na prevalenci a ovlivnění rizikových faktorů…

doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1.LF UK a FTN Praha

Nemocní se srdečním selháním z očkování proti COVID-19 jednoznačně profitují

Ve své práci prezentované na kongresu ESC jste se zabýval efektivitou očkování proti COVID-19 u pacientů se srdečním selháním. Do jaké míry je tato vakcinace chrání před nutností hospitalizace na JIP?

prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.
Interní kardiologická klinika FN a LF MU Brno

Kardiologie a COVID-19
Zhlédnout
27.08.2022
Hot Lines
Číst
27.08.2022

Důkazy o inhibitorech SGLT2 coby základu léčby pacientů s HFmrEF a HFpEF výrazně posílily

Předem specifikovaná metaanalýza studií DELIVER a EMPEROR-Preserved prokázala, že inhibitory SGLT2 dapagliflozin a empagliflozin snižují u pacientů se srdečním selháním s mírně sníženou a zachovanou ejekční frakcí riziko kardiovaskulárního úmrtí nebo hospitalizace pro srdeční selhání o 20 %.

Ve stimulaci převodního systému má Česko náskok

Vaše pracoviště je jedním z center, která udávají směr v rozvoji stimulace převodního systému. Ta nabízí další posun směrem k maximálně fyziologické stimulaci myokardu. Během kongresu ESC jste se zúčastnil…

doc. MUDr. Ing. Karol Čurila, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Arytmologie
Zhlédnout
27.08.2022
Kardiologie a COVID-19
Zhlédnout
27.08.2022

Kardiovaskulární mortalita se během pandemie zvýšila, ne však v přímém důsledku onemocnění COVID-19

Na kongresu ESC jste vystoupil s analýzou dat popisujících kardiovaskulární mortalitu v souvislosti s pandemií COVID-19. Co tato práce ukázala?

doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1.LF UK a FTN Praha

Kdy vyšetřovat srdce před nekardiologickou operací?

Podle nových doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti (ESC) pro kardiovaskulární hodnocení a léčbu pacientů podstupujících nekardiologickou operaci, by měli všichni pacienti starší 65 let podstoupit vyšetření srdce před nekardiologickou operací se středním nebo vysokým rizikem.

Doporučené postupy
Číst
27.08.2022
Hot Lines
Číst
27.08.2022

Z inhibice SGLT2 dapagliflozinem profitují pacienti se srdečním selháním bez ohledu na ejekční frakci

Autor poolované analýzy studií DAPA-HF a DELIVER prof. Pardeep Jhund z University of Glasgow, Velká Británie, uvedl: „Naše zjištění potvrzují, že všichni pacienti se srdečním selháním, bez ohledu na ejekční frakci, mohou mít prospěch z dapagliflozinu přidaného k jakékoli jiné léčbě srdečního selhání, kterou dostávají.“

Cílené zvyšování krevního tlaku pacientům v kómatu po srdeční zástavě prospěch nepřineslo

Pacienti v komatózním stavu hospitalizovaní po resuscitované mimonemocniční srdeční zástavě mají významné riziko úmrtí a neurologických následků v důsledku poškození mozku hypoxií. Zatímco přechozí studie se soustředily především na management tělesné teploty pacientů v kómatu, data o optimálních cílových hodnotách krevního tlaku byla až dosud omezená.

Hot Lines
Číst
27.08.2022
Doporučené postupy
Číst
27.08.2022

Doporučené postupy pro plicní hypertenzi volají po časnější diagnostice

Časnější odhalení plicní hypertenze a urychlené odeslání vysoce rizikových nebo komplikovaných pacientů do specializovaného centra, doporučují nové pokyny Evropské kardiologické společnosti (ESC) a Evropské respirační společnosti (ERS) pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze.

Kardiovaskulární následky COVID-19 jsou minimální

Na kongresu ESC jste prezentoval vlastní práci, která se zabývala kardiovaskulárními následky onemocnění COVID-19. Jejím základem byla echokardiografie a hodnocení koncentrace biomarkerů…

MUDr. Martin Radvan, Ph.D.
Interní kardiologická klinika FN a LF MU Brno

Zhlédnout
27.08.2022
Hot Lines
Číst
27.08.2022

Restriktivní oxygenace pacientům v kómatu po zástavě srdce neškodí

Randomizovaná studie BOX kromě své zaslepené části věnované cílovým hodnotám krevního tlaku u pacientů v komatózním stavu po resuscitované mimonemocniční srdeční zástavě (viz jiný článek na této stránce) měla i otevřenou část věnovanou vlivu míry oxygenace na přežití i neurologické výsledky.

Elektroporace je zlom v terapii fibrilace síní a Česká republika jej zachytila

Jaké jsou nejnovější trendy v intervenční léčbě fibrilace síní? Kongres ESC je příležitostí i k porovnání v mezinárodním kontextu. Jak si Česko stojí, pokud jde o nástup této nové metody?…

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Kardiocentrum IKEM

Česká stopa - arytmologie
Zhlédnout
27.08.2022
Hot Lines
Číst
27.08.2022

Kardiovaskulární screening má potenciál snížit mortalitu a KV morbiditu

Výsledky randomizované studie DANCAVAS naznačují, že kardiovaskulární screening zahrnující zobrazovací metody, měření krevního tlaku a krevní testy může snížit riziko úmrtí, infarktu myokardu a cévní mozkové příhody u mužů ve věku 65–69 let. U starších se tento předpoklad nepotvrdil.

Radiochirurgie ventrikulárních arytmií pohledem kardiologa

Vaše centrum má zkušenost se stereotaktickou radiační chirurgií rezistentních komorových arytmií. Mohl byste na jejím základě shrnout, který pacient je k takovému výkonu indikován a jaké lze očekávat výsledky?

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Kardiocentrum IKEM

Arytmologie
Zhlédnout
27.08.2022
Hot Lines
Číst
27.08.2022

Studie DANFLU-1 naznačuje, že vysokodávkové vakcíny proti chřipce snižují mortalitu

Očkování proti chřipce vysokodávkovými vakcínami ve srovnání s vakcínami standardními je u starších dospělých spojeno se snížením rizika úmrtí o 49 % a výskytu hospitalizací pro chřipku nebo pneumonii o 64 %. Tyto závěry přinesla inovativní pragmatická studie DANFLU-1, která byla prezentována na kongresu ESC 2022.

Přinesou výsledky studie ADVOR změnu paradigmatu léčby akutního dekompenzovaného srdečního selhání?

Acetazolamid přidaný k intravenózním kličkovým diuretikům do tří dnů od podání snižuje kongesci u pacientů s akutním dekompenzovaným srdečním selháním (SS). Vyplývá to z nejnovějších dat studie ADVOR, kterou na kongresu ESC 2022 prezentoval hlavní řešitel profesor Wilfried Mullens z Ziekenhuis Oost-Limburg, Belgie.

Hot Lines
Číst
27.08.2022
Hot Lines
Zhlédnout
27.08.2022

PERSPECTIVE: Sacubitril/valsartan je bezpečný z hlediska ovlivnění kognitivních funkcí

Mohl byste shrnout základní „take home message“ ze studie PERSPECTIVE? Co z jejích závěrů plyne?

prof. John McMurray
hlavní investigátor studie PERSPECTIVE

U stereotaktické radiochirurgie ventrikulárních arytmií musíme myslet na dlouhodobou toxicitu

Vaše pracoviště od roku 2014 léčí nemocné s recidivujícími komorovými arytmiemi pomocí stereotaktické radiochirurgie. Na kongresu ESC jste prezentoval data týkající se dlouhodobé toxicity této léčby. Mohl byste shrnout, co z analýzy vyplývá?…

doc. MUDr. Jakub Cvek, Ph.D.,
Onkologická klinika FN a LF OU Ostrava

Česká stopa - arytmologie
Zhlédnout
27.08.2022
Číst
27.08.2022

Role AI v optimalizaci farmakoterapie srdečního selhání

Pro léčbu srdečního selhání se používá velké množství různých typů léků. Dosud však není známo, kteří pacienti mají, ze kterého typu léku největší prospěch. Tým lékařů Maastricht University Medical Centre (MUMC) z Nizozemí se pokusil tuto mezeru v guidelines pro srdeční selhání zaplnit pomocí umělé inteligence. Slibné výsledky odborné studie MUMC shrnul ve svém e-posteru na ESC 2022 hlavní autor Hesam Amin.

První doporučení ESC pro kardioonkologii

Cílem nových doporučených postupů, zveřejněných u příležitosti letošního kongresu ESC, je omezit nežádoucí účinky onkologické léčby na srdce tak, aby pacienti mohli bezpečně podstoupit léčbu.

Doporučené postupy
Číst
27.08.2022
Doporučené postupy
Číst
26.08.2022

ESC: Všichni by se měli naučit resuscitovat

Podle pokynů Evropské kardiologické společnosti (ESC), které byly právě zveřejněny online v časopise European Heart Journal a představeny na kongresu v Barceloně, je pro zlepšení přežití při zástavě srdce zásadní školení v oblasti základní podpory životních funkcí ve školách a komunitách.

Studie zdůrazňuje celoživotní přínosy terapie statiny

Předčasné ukončení léčby statiny by mohlo podstatně snížit celoživotní ochranu proti srdečním onemocněním, protože velká část přínosu nastává později v životě. Toto zjištění prezentovali autoři modelové studie v rámci kongresu ESC 2022

Aktuality
Číst
26.08.2022
Great Debate
Číst
26.08.2022

Pro a proti: Změní umělá inteligence kardiologii?

Jedna z velkých debat na kongresu ESC 2022 měla téma Změní umělá inteligence způsob, jak provozujeme kardiologii? Ještě zbývá hodně práce, aby umělá inteligence v kardiologii našla plné využití, zaznělo.

Jubilejní 70. kongres Evropské kardiologické společnosti (ESC)

Letošní kongres ESC 2022, který je největší událostí kardiovaskulární medicíny na světě, má skutečně nabitý program. Česká kardiologická společnost ve spolupráci s vydavatelstvím Medical Tribune připravuje kongresové zpravodajství v češtině na adrese ckstv.cz.

Číst
26.08.2022
Aktuality
Číst
26.08.2022

Kouření je pro srdce ještě škodlivější, než se dříve myslelo

Podle nově prezentovaného výzkumu mají kuřáci slabší srdce než nekuřáci. Studie zjistila, že čím více lidé kouří, tím horší jsou jejich srdeční funkce. Některé funkce přitom byly obnoveny, když se lidé tohoto zvyku zbavili.

Inhibice neprilysinu neovlivňuje kognitivní funkce pacientů se srdečním selháním

Ve studii PERSPECTIVE se prokázalo, že sakubitril/valsartan je z hlediska rizika možné tvorby depozit amyloidu beta v mozku zcela bezpečný. Pozitivním překvapením studie je naznačený trend, že u pacientů s HFmrEF a HFpEF léčených sakubitrilem/valsartanem je míra ukládání amyloidu beta v mozku oproti valsartanu samotnému dokonce nižší.

Hot Lines
Číst
26.08.2022
LATE BREAKING STUDY
Číst
26.08.2022

Koncentrace vydechovaného CO jako nezávislý prognostický faktor u kuřáků s akutní srdeční příhodou

Při spalování tabáku vzniká mj. oxid uhelnatý (CO), vysoce toxický plyn, který nahrazuje kyslík v krvi. Pacienti s akutními srdečními příhodami mají v koronárních tepnách obecně nedostatek kyslíku, dá se tedy předpokládat, že v případě kuřáků, u nichž je část zbývajícího kyslíku ještě vytěsněna oxidem uhelnatým, mohou být následky srdeční příhody závažnější, než je tomu u nekuřáků.

Polypill „3 v 1“ snižuje KV riziko pacientů po infarktu více než standardní léčba

Standardem péče o pacienty po prodělaném infarktu myokardu je podávání antiagregační léčby, hypolipidemik a antihypertenziv k prevenci následných kardiovaskulárních (KV) příhod. Předepsané léky v plném rozsahu však trvale užívá jen méně než 50 % pacientů po infarktu…

Hot Lines
Číst
26.08.2022
Hot Lines
Číst
26.08.2022

Večerní dávkování antihypertenziv není lepší než dávkování ranní

Pragmatická randomizovaná studie TIME u více než 21 000 pacientů s vysokým krevním tlakem sledovaných déle než pět let dospěla k závěru, že ochrana před srdečním infarktem, cévní mozkovou příhodou a úmrtím z vaskulárních příčin není ovlivněna tím, zda užívají antihypertenziva ráno, nebo večer…

Nové poznatky o vztahu mezi změnami teploty a kardiovaskulárními onemocněními

Klimatické změny vedou ve svém důsledku ke globálnímu oteplování, ale v některých regionech naopak k mimořádně chladnému počasí. Oba extrémy se podílejí na zvýšené mortalitě v důsledku kardiovaskulárních onemocnění…

LATE BREAKING STUDY
Číst
26.08.2022
Doporučené postupy
Číst
26.08.2022

První pacientská verze doporučených postupů pro KV prevenci

Na kongresu ESC v Barceloně byla představena první pacientská verze doporučených postupů ESC pro prevenci kardiovaskulárních (KV) onemocnění. Dokument vychází z již loni publikované delší verze určené zdravotnickým pracovníkům.

Český přínos kardiologii je obrovský

Mohl byste shrnout své argumenty, proč poslední prázdninový týden věnovat právě kongresu ESC? Když se řekne „česká kardiologie“, co se vám vybaví jako první? Jaká je šance, že se kongres ESC bude v dohledné budoucnosti konat v Praze?

prof. Stephan Achenbach
prezident Evropské kardiologické společnosti

Zhlédnout
25.08.2022
Hot Lines
Číst
25.08.2022

Nedostatečný spánek u teenagerů je spojen s nadváhou a obezitou

Výzkum „Délka spánku a jeho souvislost s kardiometabolickými výsledky u adolescentů“ zveřejněný na kongresu ESC 2022 v rámci sekce Rizikové faktory a prevence, ukázal, že dospívající, kteří spí v noci méně než osm hodin, mají větší pravděpodobnost nadváhy nebo obezity ve srovnání s jejich vrstevníky s dostatečným spánkem.

Covid mRNA vakcíny u pacientů se srdečním selháním

Podle výzkumu prezentovaného na kongresu ESC 2022 jsou vakcíny mRNA proti covid-19 spojeny se sníženým rizikem úmrtí u pacientů se srdečním selháním. Studie také zjistila, že vakcíny nebyly spojeny se zvýšeným rizikem zhoršení srdečního selhání, žilního tromboembolismu nebo myokarditidy u pacientů se srdečním selháním.

Hot Lines
Číst
25.08.2022
Hot Lines
Číst
25.08.2022

Konopí předepsané proti bolesti je spojené s nízkým rizikem srdečních problémů

Podle výzkumu prezentovaného na kongresu ESC 2022 je konopí předepisované pro chronickou bolest spojeno se zvýšeným rizikem poruch srdečního rytmu.

Kardiovaskulární onemocnění ve členských zemích ESC

Navzdory obrovskému pokroku v kardiovaskulární medicíně zůstávají kardiovaskulární onemocnění (KVO) největším zabijákem na světě. Zpráva Evropské kardiologické společnosti (ESC) Atlas na základě dat z roku 2019 poskytuje aktuální analýzu statistik kardiovaskulárních onemocnění v 56 členských zemích, se zvláštním důrazem na mezinárodní nerovnosti v zátěži nemocemi a poskytování zdravotní péče spolu s odhady pokroku.

Hot Lines
Číst
25.08.2022
Aktuality
Číst
25.08.2022

mRNA vakcíny proti COVID-19 jsou pro pacienty se srdečním selháním bezpečné

Pacienti se srdečním selháním jsou podle dostupných dat v případě infekce virem SARS-CoV-2 vystaveni vyššímu riziku potřeby hospitalizace, nutnosti mechanické plicní ventilace i úmrtí. Prevencí vážného průběhu onemocnění COVID-19 je u zranitelných skupin nepochybně očkování.

NSAIDs mohou u pacientů s diabetem zvyšovat riziko srdečního selhání

Retence tekutin je známý, ale v praxi ne vždy dostatečně zohledňovaný nežádoucí účinek nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs). Jejich užívání bylo již dříve spojováno se zvýšeným rizikem srdečního selhání v obecné populaci, ale pro subpopulaci nemocných s diabetem 2. typu dosud chyběla data…

Aktuality
Číst
25.08.2022
Zhlédnout
22.08.2022

Kongres ESC je konečně jako vždycky – a my budeme u toho

 
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.,
předseda České kardiologické společnosti

Partner